Manual de Bon Govern i codi ètic

Manual de Politiques de Fundalis

Reglaments de règim intern

Pla estratègic

Cartera de Serveis a les persones

II Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes 2019-22

Manual de Comunicació, Transparència_i Accés a la Informació

Models de prevenció de delictes

Informe anual de conducta (pendent)

Informe de govern corporatiu: La Fundació privada Ginac no realitza inversions financeres temporals en el mercat de valors. En conseqüència no elabora cap informe relatiu al compliment del codi de conducta que han de seguir les entitats sense ànim de lucre quan fan aquest tipus d’inversions, segons acord del 20 de novembre de 2003, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Dades econòmiques (pendent)