Serveis d’Integració Laboral

Els Serveis d’Integració Laboral ofereixen assessorament i seguiment individual a les persones amb dificultat d’accés al mercat laboral, i a les empreses, mitjançant:

 • Informació de recursos i tràmits necessaris per a la inserció laboral i suport en la recerca de feina
 • Oferta formativa per a millora de la qualificació professional
 • Borsa de treball i suport i acompanyament en el procés d’inserció i seguiment posterior

La Llei General de Discapacitat obliga a les empreses de més de 50 persones treballadores a integrar al 2% de la seva plantilla a persones amb Certificat de Discapacitat.

SERVEI D’INTEGRACIÓ LABORAL EXTERN (SIL)

Ofereix assessorament i seguiment individual  per aconseguir una inserció satisfactòria al mercat laboral ordinari. Hi poden accedir totes aquelles persones amb el certificat de reconeixement de la discapacitat.

El SIL ofereix:

 • Informació de recursos i tràmits necessaris per a la inserció laboral.
 • Informació de recursos per a la recerca de feina de la comarca.
 • Oferta formativa per a la millora de la qualificació professional de la comarca.
 • Suport en tècniques de recerca de feina, amb sessions individuals i/o grupals.
 • Servei de borsa de treball.
 • Suport i acompanyament en el procés d’inserció i seguiment posterior.

Descarrega el Dossier d’Integració Laboral

CENTRE ESPECIAL DE TREBALL 

Format per treballadors/es amb discapacitat i/o trastorn mental, i col·labora amb empreses socialment responsables i administracions que volen oferir oportunitats a les persones amb dificultats d’inserció, mitjançant una àmplia oferta de serveis. Els recursos obtinguts cobreixen els costos laborals i ajuden a crear nous llocs de treball.

El Servei Complementari d’Ajustament Personal i Social (SCAPS) i la Unitat de Suport a Activitats Professionals (USAP) garanteixen l’atenció de qualitat i el desenvolupament personal i social dels i les treballadores del Centre Especial de Treball, i treballen per:

 • Afavorir i potenciar l’autonomia i independència dels i les treballadores en el seu lloc de treball.
 • Detectar necessitats i establir suports individualitzats, prèvia valoració de les capacitats de cada persona treballadora i l’anàlisi del lloc de treball.
 • Desenvolupar els Plans Personals de Suport (PPS) i programes de formació per a l’adaptació dels treballadors i treballadores al seu lloc de treball, noves tecnologies i als processos productius, així com afavorir la seva qualitat de vida.
 • Afavorir la integració de nous treballadors/es, mitjançant l’establiment dels suports adequats a tal finalitat.
 • Detectar i intervenir en possibles processos de deteriorament evolutiu per evitar i atenuar-ne els efectes.
 • Establir fórmules d’acompanyament i itineraris de capacitació, orientació i formació específics de les dones treballadores.
 • Assistir als treballadors/es en el procés d’incorporació a enclavaments laborals i al mercat ordinari de treball.

Si ets un treballador/a amb discapacitat i vols treballar al nostre Centre Especial de Treball, envia’ns el teu cv aquí.

EMPRESA D’INSERCIÓ DE LES COMARQUES DE TARRAGONA

Fundada el 2018 per les entitats Fundalis amb l’objectiu de donar resposta en els processos de formació i inserció laboral a col·lectius vulnerables, té per missió millorar la qualitat de vida de les persones en situació de risc d’exclusió laboral, mitjançant processos d’acompanyament sociolaboral, formació i feina, que els i les apoderin i en promoguin la inserció en el mercat laboral.

Els i les beneficiàries són persones en situació o greu risc d’exclusió laboral, acompanyades pels serveis socials referents, i amb ganes, disponibilitat i capacitat per encetar un procés personal d’apoderament personal, ocupacional i laboral.

La Fundació busca la col·laboració i dona suport a les empreses que vulguin participar en l’itinerari d’inserció laboral de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental, i ofereix el servei gratuït de contractació a través de la borsa de persones candidates amb Certificat de Discapacitat, i que han realitzat un itinerari laboral i de capacitació personalitzat. Per facilitar la contractació i el procés d’inserció, s’ofereix:

 • Anàlisi del lloc de treball, per valorar les habilitats, coneixements i aptituds necessàries.
 • Preselecció de candidats de la nostra borsa de treball, per afinar amb el perfil més adequat per a la realització d’una feina determinada.
 • Seguiment per facilitar l’èxit de la inserció: suport i formació en el mateix lloc de treball; seguiment del treballador; assessorament i orientació en l’entorn laboral proper; formació continuada del treballador; períodes en pràctiques.
 • Informació sobre els beneficis fiscals i laborals per a la contractació (contractes de treball bonificats, ajuts per a l’adaptació de llocs de treball).
Vol ser una empresa compromesa amb la inserció laboral?
Skip to content