Servei d’Assistència Personal Especialitzada

El Servei d’Assistència Personal Especialitzada és un recurs que  complementa a la resta de serveis que actualment ofereix la Fundació Ginac a les persones amb especials dificultats (discapacitat intelectual, malaltia mental o doble patologia) de Tarragona i Torredembarra, ajudant a resoldre necessitats especifiques que les persones manifesten en diferents moments del seu cicle vital.

El SAP, amb el suport del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya a través de la convocatòria ordinària de subvencions a projectes i entitats, té per objecte oferir i/o facilitar serveis de suport personal amb caràcter temporal, substitutori i especilitzat a persones, amb l’objectiu d’atendre situacions socials d’urgència o necessitats bàsiques indispensables per a la proteció i rehabilitació socio-laboral de la persona.

Els i les professionals que porten a terme el programa SAP són auxiliars d’assistència personal, especialitzades en tasques d’atenció directa a la persona atesa que, en coordinació amb la resta de professionals i responsables de l’Àrea d’atenció a la persona, porten a terme les tasques de  planificació i coordinació d’actuacions entre els recursos comunitàris o especialitzats relacionats amb els objectius a treballar.

El SAP està configurat dins la metodologia de treball d’atenció a la persona, un model que posa com a eix de l’actuació dels professionals i de la organització a la persona, reconeixent i respectant la seva dignitat i els seus drets i, en conseqüència, tenint en compte i  donant suport a la seva opinió i les seves preferències. El model d’atenció centrada en la persona busca harmonitzar les organitzacions amb les preferències i els desitjos de les persones amb diferents necessitats, fent una aposta clara per una visió integrada de serveis que asseguri la qualitat assistencial. A grans trets, el model d’atenció integral centrat en la persona consisteix a acompanyar, atendre, protegir, interactuar, coordinar i oferir els millors recursos i propostes d’atenció a fi de desenvolupar una intervenció professional de qualitat que contribueixi al benestar de les persones, i augmentar-ne la qualitat de vida, amb una participació proactiva de tots els actors implicats.

L’equip tècnic és qui dissenya i coordina les accions del Servei d’Atenció Personalitzada, que es duen a terme a través de l’auxiliar d’assistència a partir del model d’atenció centrat en la persona. Els objectius i activitats especifiques del SAP inclouen els suports i acompanyaments que les persones amb més dificultats precisin en cada moment per:

  • Facilitar l’autonomia personal, l’exercici de l’autodeterminació i la presa de decisions de les persones usuàries.
  • Prevenir i/o compensar la pèrdua d’autonomia personal donant suport per realitzar les activitats de la vida diària.
  • Donar suport en activitats de caràcter laboral, formatiu, de relació social, culturals i de participació en la vida comunitaria.
  • Millorar la proximitat geogràfica, flexibilitat i individualitat dels serveis, incrementant la participació del territori.
  • Valorar les diferents necessitats per generar i oferir  les adaptacions i les accions de flexibilització necessàries per al seu desenvolupament.

Amb el suport de: